เงื่อนไข ข้อตกลง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้ให้ทางเว็บไซต์ หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิของทาง บริษัท อุ่นใจโปรเจค จำกัด
2.เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด
3.ข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการบันทึกลงในเว็บไซต์ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิของทางบริษัท เพื่อใช้ตามนโยบายที่ทาง บริษัท อุ่นใจโปรเจค จำกัด กำหนด
4.สมาชิกต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นเท็จ ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ท่านสามารถดำเนินการสมัครสมาชิกโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนได้เพียงหนึ่งท่านต่อหนึ่งรหัสสมาชิกเท่านั้น หากตรวจพบข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิก เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
7.เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ท่านจะได้รับสถานะเป็น สมาชิกประเภท Member และท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที