บริการแจ้งเตือนวันชำระภาษีรถประจำปีฟรี

เรียบร้อย ! ระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อย
ประเภทรถ

ทะเบียนรถ
คำแนะนำ ใส่หมวดอักษรและตัวเลข โดยไม่ต้องมี ขีด หรือเว้นวรรค เช่น กง1234
ทะเบียนรถจังหวัด

บัตรประชาชนผู้ครอบครองรถ
คำแนะนำ ใช้บัตรประชาชน ของผู้ครอบครองรถที่ปรากฎ ในรายการจดทะเบียนรถ เนื่องจากเป็นระเบียบของ คปภ. ในการออกกรมธรรม์
รายการจดทะเบียน
คำแนะนำ ใช้สำหรับอ้างอิง ชื่อผู้ครอบครอง เลขตัวถัง น้ำหนักรถ ซีซีรถ ปีรถ เพื่อคำนวณภาษีรถประจำปี
วันหมดอายุ พ.ร.บ.

เบอร์โทรศัพท์
คำแนะนำ ใส่ตัวเลขโดยไม่ต้องมี ขีด หรือ วงเล็บ เช่น 0881234567 ใช้สำหรับแจ้งเตือนวันชำระภาษีรถประจำปี ผ่านระบบ SMS
ที่อยู่